Χρήσιμα έντυπα

α. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ)

β. Δήλωση εγγραφής το Ολοήμερο τμήμα

γ. Υπεύθυνη δήλωση

δ. Υπεύθυνη δήλωση 2ης ξένης γλώσσας

ε. Έντυπο γονικής συγκατάθεσης για ανάρτηση φωτογραφιών ή βίντεο στην σχολική ιστοσελίδα

στ. Υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής σε εκδρομή του σχολείου

ζ. Περιοχή 2ου Δ.Σ. Ρεθύμνο

η. Αίτηση εγγραφής μαθητών στην Α΄ τάξη- Καρτέλα μαθητή για το σχολικό έτος 2020-20211

θ. Βεβαίωση κίνησης μαθητή/μαθήτριας λόγω μέτρων προφύλαξης από τον covit-19

η. Υπεύθυνη δήλωση μόνιμης κατοικίας για την εγγραφή μαθητή/τριας στο Γυμνάσιο