Χρήσιμα έντυπα

α. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) (ΑΔΥΜ)

β. Δήλωση εγγραφής το Ολοήμερο τμήμα σχολικό έτος 2022-2023

γ. Υπεύθυνη δήλωση

δ. Υπεύθυνη δήλωση 2ης ξένης γλώσσας

ε. Έντυπο γονικής συγκατάθεσης για ανάρτηση φωτογραφιών ή βίντεο στην σχολική ιστοσελίδα

στ. Υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής σε εκδρομή του σχολείου

ζ. Περιοχή 2ου Δ.Σ. Ρεθύμνου(ΝΕΑ ΟΡΙΑ, Αριθ. Πρωτ. 2460/15-3-2022)υ(ΝΕΑ ΟΡΙΑ, Αριθ. Πρωτ. 2460/15-3-2022)

η. Αίτηση εγγραφής μαθητών στην Α΄ τάξη- Καρτέλα μαθητή για το σχολικό έτος 2022-2023Αίτηση εγγραφής μαθητών στην Α΄ τάξη- Καρτέλα μαθητή για το σχολικό έτος 2022-2023

θ. Βεβαίωση κίνησης μαθητή/μαθήτριας λόγω μέτρων προφύλαξης από τον covit-19

ι. Υπεύθυνη δήλωση μόνιμης κατοικίας για την εγγραφή μαθητή/τριας στο Γυμνάσιο σχολ. έτος 2022-2023

ια. Υπεύθυνη δήλωση για ασφαλή αποχώρηση μαθητών/τριών

ιβ. Υπεύθυνη δήλωση για μόνιμη κατοικία (Εγγραφή στην Α΄ τάξη)