Ασφαλή αποχώρηση μαθητών-Κάρτα εξόδου μαθητή

Στοχεύοντας στην ομαλή και δημιουργική σχολική ζωή καθώς επίσης και στη δημιουργία και διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για όλους τους μαθητές του σχολείου, ο Σύλλογος Διδασκόντων και η Διεύθυνση του σχολείου σάς υπενθυμίζουν τους βασικούς κανόνες προσέλευσης και αποχώρησης οι οποίοι διέπουν την καθημερινή λειτουργία του.

- Προσέλευση μαθητών: Η προσέλευση των μαθητών γίνεται 08:00΄πμ – 08:15΄πμ (εξαιρούνται οι μαθητές που παρακολουθούν το πρωινό τμήμα υποδοχής που η προσέλευσή τους γίνεται στις 7.00΄πμ-7.15΄πμ) και εισέρχονται μόνο από την είσοδο επί της οδού Δημοκρατίας, η οποία κλείνει στις 8.25΄πμ.

Επισήμανση«Με σκοπό να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών και να αποτρέπεται η αναίτια είσοδος και έξοδος αυτών από τον προαύλιο χώρο του σχολείου, καθώς και η είσοδος ατόμων που ουδεμία σχέση έχουν με τη λειτουργία του, οι θύρες εισόδου-εξόδου στο χώρο του σχολείου παραμένουν κλειστές κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του με ευθύνη των Διευθυντών ή Προϊσταμένων των δημοτικών σχολείων. Κανένα άτομο πλην των εκπαιδευτικών δε μπορεί να παραμένει εντός του σχολικού χώρου κατά τη διάρκεια λειτουργίας της σχολικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένων και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, ανεξάρτητα αν τους έχει διατεθεί ή όχι ειδικός χώρος για τις συνεδριάσεις τους. (Άρθρο 18, Π.Δ. 79/2017 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.)»

Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής καθυστερήσει, μπορεί να μπει από τη βορινή είσοδο, επί της Λεωφ. Κουντουριώτη χτυπώντας το κουδούνι και περιμένοντας κάποιος/α να του ανοίξει. Όταν το παιδί εισέρχεται στο σχολείο περνάει πρώτα από το γραφείο του Δ/ντή και τον ενημερώνει.

Αποχώρηση μαθητών: Η αποχώρηση των μαθητών θα γίνεται με διαφοροποιημένο ωράριο και διαφορετική έξοδο με βάση το τμήμα των μαθητών. Πιο συγκεκριμένα, θα δημιουργηθούν δύο ομάδες τάξεων. Α΄ ομάδα: Α΄, Γ΄ και Ε΄ τάξη, Β΄ ομάδα: Β΄, Δ΄ και ΣΤ΄ τάξη. Η Α΄ ομάδα θα αποχωρεί στις 13.15΄, ενώ η Β΄ ομάδα θα αποχωρεί στις 13.20΄ . Από την έξοδο της Οδού Δημοκρατίας θα γίνεται η αποχώρηση των τμημάτων: Α1, Β2, Γ1, Γ2, Δ1, Δ2, Ε1, Ε2 και ΣΤ2 και από την έξοδο της Λ. Κουντουριώτη τα τμήματα: Α2,Β1, Δ3, Ε3 και ΣΤ1. Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας (13.15΄ ή 13.20΄ για τα τμήματα του πρωινού προγράμματος και 16.00΄για το Ολοήμερο τμήμα) ανήκει αποκλειστικά στους γονείς ή κηδεμόνες. Οι γονείς-κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους και να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του σχολείου, έτσι ώστε να προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή τους. Κάθε καθυστέρηση δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλειά τους, για τους οποίους αποκλειστικά υπεύθυνοι είναι οι γονείς ή οι κηδεμόνες των παιδιών.

Επισήμανση: Πριν από τις 08:00΄ πμ. και μετά της 1.15΄μμ ή 1.20΄μμ το σχολείο  δεν φέρει ευθύνη για τους μαθητές που περιμένουν, χωρίς τη γονική επιτήρηση, μέσα ή έξω από την είσοδο του σχολείου. Στην αυλή του σχολείου απαγορεύεται να μένουν τα παιδιά μετά τη λήξη των μαθημάτων.

Αν επιθυμείτε το/τα παιδί/ιά σας να αποχωρεί/ούν μόνο/α του/τους, με αποκλειστική δική σας ευθύνη και αφού υπογράψετε την παρακάτω υπεύθυνη δήλωση, θα εκδοθεί ειδική κάρτα εξόδου μαθητή. Την κάρτα θα πρέπει να την επιδεικνύει κάθε μεσημέρι στον/στην εκπαιδευτικό ειδικότητας ή το/τη δάσκαλο/α που το συνοδεύει στην έξοδο  προκειμένου να του/της επιτρέψει να αποχωρήσει μόνο/η του/της. Ο έλεγχος αυτός θα ξεκινήσει από τη Δευτέρα 20/9/2021. Η κάρτα εξόδου έχει γίνει για αποκλειστική εσωτερική χρήση του σχολείου και για λόγους καλύτερης οργάνωσης για την ασφάλεια των παιδιών.

KARTA EXODOU

Αντίστοιχη κάρτα έχει εκδοθεί για τους/τις μεταφερόμενους/ες μαθητές και μαθήτριες με το σχολικό λεωφορείο.

KARTA METAFEROMENOU

 

Παρακαλούμε όλους σας να ακολουθήσετε τους παραπάνω κανόνες που έχουν θεσπιστεί για την ασφάλεια των παιδιών σας και να μη φέρνετε σε δύσκολη θέση τους εκπαιδευτικούς και τη Διεύθυνση απαιτώντας διαφορετική αντιμετώπιση. Ευελπιστούμε στην κατανόηση και τη συνεργασία σας για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ

 Ο …………………………………………………………………….., γονέας/ κηδεμόνας του/της ……………………………………………………………………

που φοιτά στην …………. τάξη του 2ου Δ.Σ. Ρεθύμνου το σχολικό έτος 2021-2022 δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω ενημερωθεί για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών και αναγνωρίζω ότι το σχολείο δεν φέρει καμία ευθύνη για την μέριμνα και την ασφάλεια των μαθητών πριν και μετά την παρέλευση του ωραρίου λειτουργίας (πριν τις 8.00΄πμ και μετά τις 13.15΄ ή τις 13.20΄ για πρωινή ζώνη, ανάλογα με την ώρα αποχώρησης του τμήματός τους) και για το ολοήμερο τμήμα μετά τις 15.00΄ ή τις 16.00΄ (ανάλογα με την ώρα αποχώρησης που έχετε δηλώσει).

  • Δηλώνω υπεύθυνα ότι το παιδί μου αποχωρεί μόνο του από το σχολείο     ΝΑΙ      ΟΧΙ
  • Δηλώνω υπεύθυνα ότι το παιδί μου παραλαμβάνεται από ενήλικα              ΝΑΙ      ΟΧΙ

 Ο γονέας

Υπογραφή- Ονοματεπώνυμο

 


Μεταφορτώστε ή κατεβάστε το παραπάνω έγγραφο από εδώ